Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Potencjalnymi beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit, takie jak:

 • krajowe, regionalne i lokalne władze:
  - odpowiedzialne za stymulowanie wszelkich form innowacji (włączając technologiczne,
  organizacyjne, społeczne),
  - odpowiedzialne za udzielanie wsparcia w obszarze przedsiębiorczości i MŚP,
  - odpowiedzialne za obszary polityki dotyczącej energii, mobilności i gospodarki
  niskoemisyjnej,
  - odpowiedzialne za kwestie związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym,
  - związane z jakością środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami,
 • regionalne agencje energetyczne,
 • agencje ds. transportu i mobilności,
 • agencje ds. środowiska,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • organizacje odpowiedzialne za zarządzanie obszarami naturalnymi lub dziedzictwem kulturowym i ich wykorzystywanie,
 • uniwersytety, instytuty badawcze i wiedzy, instytucje szkolnictwa wyższego,
 • operatorzy parków technologicznych i nauki, centrów innowacji, inkubatorów przedsiębiorczości i inne organizacje reprezentujące społeczność regionalnych MŚP,
 • izby gospodarcze i handlowe,
 • podmioty odpowiedzialne za kształcenie i prowadzenie szkoleń zawodowych,
 • podmioty wspierające biznes oraz organizacje reprezentujące sektor MŚP i środowisko biznesowe,
 • podmioty publiczne podlegające przepisom prawa publicznego, które podejmują działania na rzecz przejścia na gospodarkę emisyjną,
 • podmioty w sektorach gospodarki wywierające silny wpływ na dziedzictwo naturalne
  i kulturowe lub od nich uzależnione (rybołówstwo, rolnictwo, turystyka itp.),
 • inne podmioty:
  - właściwe w zakresie rozwoju regionalnych struktur innowacyjności i kompetencji,
  - o istotnym znaczeniu dla ochrony i rozwoju dziedzictwa naukowego i kulturowego,
  - o znaczeniu regionalnym zaangażowane w proces efektywnego gospodarowania zasobami.

Każdy z partnerów we wniosku odnosi się do instrumentu polityki. Należy wskazać konkretny dokument, w tym podać jego nazwę i opisać, jaka planowana zmiana dzięki realizacji projektu ma w nim nastąpić (np. aktualizacja dokumentu, dodanie nowego celu, opracowanie nowego projektu itp.). Jeśli instytucja nie jest decyzyjna względem instrumentu polityki wskazanego we wniosku, to należy od instytucji, która jest decyzyjna (np. w przypadku RPO będzie to Instytucja Zarządzająca, czyli Urząd Marszałkowski) uzyskać list poparcia (Letter of support).

Z kim można współpracować?

W Programie możliwa jest współpraca z partnerami ze wszystkich 28 państw Unii Europejskiej, a także z Norwegii oraz Szwajcarii. Rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 partnerów.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Głównym celem Programu jest Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, a w uzasadnionych wypadkach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Priorytety Programu:

1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje
2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
3. Gospodarka niskoemisyjna
4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

Kwestie finansowe:

Budżet Programu na lata 2014-2020 wynosi 359 mln EUR środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Partnerzy publiczni mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, zaś podmioty prywatne o charakterze non profit do 75%. Budżet projektu to 1-2 mln euro z EFRR.

Program wyróżnia 2 rodzaje działań:

Projekty współpracy międzyregionalnej
– etap I - „Międzyregionalne pogłębianie wiedzy" (seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana personelu, peer-reviews, etc.). Rezultatem I etapu powinien być plan działań
- etap II – „Monitorowanie wpływu współpracy". Partnerzy projektu monitorują wdrażanie przygotowanych wcześniej planów działania.

Platformy learningowe – ogólnoeuropejska, bezpłatna baza wiedzy w dziedzinach: badań
i innowacji, konkurencyjności MŚP, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami.

Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest Conseil Régional Nord – Pas de Calais (Region Nord-Pas de Calais) we Francji. Najważniejsze decyzje podejmuje Wspólny Komitet Monitorujący składający się z przedstawicieli wszystkich krajów szczebla regionalnego jak i rządowego. Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu z siedzibą w Lille (Francja). W strukturze polskiego Ministerstwa Rozwoju działa Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, telefon: 32 253 90 08; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje

Strona internetowa Programu http://www.interregeurope.eu/. Językiem programu jest język angielski.

Interreg EUROPE