1. Projekt SOL - Save Our Lives. A Comprehensive Road Safety Strategy for Central Europe

Partnerzy projektu

Projekt SOL - Save Our Lives. A Comprehensive Road Safety Strategy for Central Europe realizowany był przez partnerów z Włoch, Austrii, Niemiec, Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Słowenii. Polskimi partnerami projektu były Instytut Transportu Samochodowego oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchy Drogowego w Olsztynie. Partnerem wiodącym projektu był A.L.O.T. Agency of East Lombardy for Transport and Logistics (Lombardia).

Cel projektu

Celem projektu SOL było promowanie zrównoważonych form mobilności poprzez zwiększanie jej bezpieczeństwa oraz promowanie modelu przechodzenia z transportu prywatnego na transport publiczny.

Osiągnięte rezultaty

Partnerzy z wielu sektorów wspólnie opracowali strategię, która wspiera region w zakresie wdrażania najwyższych standardów UE w zakresie bezpieczeństwa na drogach:
1. Ocena problemu, polityk i podstaw instytucjonalnych związanych z RS oraz zdolności zapobiegania wypadkom drogowym;
2. Wzmocnienie instytucji oraz tworzenie skutecznego wielo-sektorowego partnerstwa horyzontalnego i pionowego;
3. Przygotowanie regionalnych/lokalnych strategii i planów działań oraz przeznaczenie lokalnych zasobów do rozwiązania problemu;
4. Wdrożenie specyficznych działań w zakresie prewencji wypadków drogowych, minimalizacji urazów oraz ich konsekwencji;
5. Tworzenie wyższego poziomu świadomości, zaangażowania i decyzji opartych na informacji na wszystkich poziomach;
6. Opracowanie dających się powielić narzędzi dla CEUS oraz UE;
7. Umieszczenie polityk RS w kontekście promocji zrównoważonych form mobilności.

Źródła dofinansowania
Budżet projektu wyniósł 3.504.757,00 euro, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013 sfinansowano 2.820.084,85 euro.

Strona internetowa projektu http://www.sol-project.eu/

Kontakt do beneficjenta

Partner z województwa warmińsko-mazurskiego:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn,
tel. 89 5381136

2.Projekt COACH BioEnergy. Strengthening the energetic use of biomass in Central and Eastern Europe by establishing a standardised transnational consulting net for regions.

Partnerzy projektu

Projekt COACH BioEnergy. Strengthening the energetic use of biomass in Central and Eastern Europe by establishing a standardised transnational consulting net for regions realizowany był przez 18 partnerów z Polski, Węgier, Niemiec, Czech, Słowacji, oraz Ukrainy. Polskimi partnerami projektu były Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Partnerem wiodącym projektu był Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (Bayern)

Cel projektu

Celem projektu COACH BioEnergy było promowanie zrównoważonego wykorzystania biomasy w regionie Europy Środkowej, będącej ważnym źródłem produkcji energii odnawialnej, poprzez ustanowienie sieci wiedzy ekspertów i praktyków w dziedzinie dostarczenia i wykorzystania biomasy oraz jej energetycznej transformacji.

Osiągnięte rezultaty

W projekcie COACH BioEnergy przeprowadzono istotne działania w celu ustanowienia transnarodowej sieci konsultacyjnej w dziedzinie wykorzystania energetycznego biomasy. Dodatkowo do udoskonalonego narzędzia online "Virtual Net", które umożliwi łatwe w obsłudze użytkowanie baz danych udostępnianych przez partnerów projektu, przygotowano wiele opisów technologii dotyczących produkcji, dostarczenia i konwersji biomasy. Celem opisów technologii (TD) jest dostarczenie ukierunkowanej na praktykę informacji na temat technologii innowacyjnych poprzez uwzględnienie aspektów zrównoważenia oraz ułatwienie decyzji inwestycyjnych. TD są opracowywane przez instytuty badawcze oraz uniwersytety w Europie Środkowej (Ośrodki Dostępu do Kompetencji, CAC) i zapewnią solidną podstawę w postaci wiedzy dla biur konsultacyjnych wzdłuż całego łańcucha wartości. Dokumenty te zawierają krótkie streszczenie (dostępne we wszystkich językach krajowych) oraz szczegółowy opis technologii po ocenie ich zrównoważonego charakteru.

Źródła dofinansowania

Budżet projektu wyniósł 1.938.051,87 euro, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013 sfinansowano 1.536.233,42 euro.

Strona internetowa projektu www.coach-bioenergy.eu/

Kontakt do beneficjenta

Partner z województwa warmińsko-mazurskiego:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-917 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 7
tel. 89 5234838