PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ INTERREG EUROPA 2021-2027

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Potencjalnymi beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit, takie jak:

 • krajowe, regionalne i lokalne władze:
  - odpowiedzialne za stymulowanie wszelkich form innowacji (włączając technologiczne,
  organizacyjne, społeczne),
  - odpowiedzialne za udzielanie wsparcia w obszarze przedsiębiorczości i MŚP,
  - odpowiedzialne za obszary polityki dotyczącej energii, mobilności i gospodarki
  niskoemisyjnej,
  - odpowiedzialne za kwestie związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym,
  - związane z jakością środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami,
 • regionalne agencje energetyczne,
 • agencje ds. transportu i mobilności,
 • agencje ds. środowiska,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • organizacje odpowiedzialne za zarządzanie obszarami naturalnymi lub dziedzictwem kulturowym i ich wykorzystywanie,
 • uniwersytety, instytuty badawcze i wiedzy, instytucje szkolnictwa wyższego,
 • operatorzy parków technologicznych i nauki, centrów innowacji, inkubatorów przedsiębiorczości i inne organizacje reprezentujące społeczność regionalnych MŚP,
 • izby gospodarcze i handlowe,
 • podmioty odpowiedzialne za kształcenie i prowadzenie szkoleń zawodowych,
 • podmioty wspierające biznes oraz organizacje reprezentujące sektor MŚP i środowisko biznesowe,
 • podmioty publiczne podlegające przepisom prawa publicznego, które podejmują działania na rzecz przejścia na gospodarkę emisyjną,
 • podmioty w sektorach gospodarki wywierające silny wpływ na dziedzictwo naturalne
  i kulturowe lub od nich uzależnione (rybołówstwo, rolnictwo, turystyka itp.),
 • inne podmioty:
  - właściwe w zakresie rozwoju regionalnych struktur innowacyjności i kompetencji,
  - o istotnym znaczeniu dla ochrony i rozwoju dziedzictwa naukowego i kulturowego,
  - o znaczeniu regionalnym zaangażowane w proces efektywnego gospodarowania zasobami.

Z kim można współpracować?

Interreg Europa obejmuje swoim zasięgiem 27 państw członkowskich UE oraz Norwegię i Szwajcarię zwane dalej państwami partnerskimi (PP), co odpowiada łącznie 255 regionom. Instytucje z wszystkich tych krajów, niezależnie od ich lokalizacji, mogą uczestniczyć w tym programie współpracy międzyregionalnej.

Map

W projekty można się zaangażować na trzy sposoby:

 • Udział jako „partner”: Jest to najbardziej oczywisty i bezpośredni sposób zaangażowania się instytucji w projekt. Tylko instytucje, które wnoszą wkład finansowy i są zaangażowane w realizację projektu (tzn. instytucje z przydzielonym budżetem), są uznawane za partnerów.
 • Partner doradczy: W projektach może również uczestniczyć specjalny rodzaj partnera, zwany „partnerem doradczym”. Partner doradczy może otrzymywać finansowanie z programu Interreg Europa, natomiast partnerzy doradczy nie zajmują się żadnym instrumentem polityki będącej przedmiotem zaangażowania danego projektu. Uczestniczą oni w projekcie, aby zaoferować konkretne kompetencje, które mogą ułatwić jego realizację. Może to być np. instytucja akademicka, która specjalizuje się w temacie poruszanym w projekcie lub w ramach procesu wymiany doświadczeń między interesariuszami.
 • Partner wiodący: W każdym projekcie jeden z partnerów jest wyznaczany do pełnienia roli partnera wiodącego. Partner wiodący pełni funkcję formalnego łącznika pomiędzy projektem a instytucją zarządzającą/wspólnym sekretariatem. Prywatne organizacje non-profit nie mogą pełnić roli partnera wiodącego w projektach Programu Interreg Europa.

Ponadto możliwy jest udział jako stowarzyszona władza odpowiedzialna za politykę - to instytucja, która odpowiada za opracowanie i/lub dostarczanie określonego instrumentu polityki. Udział władz odpowiedzialnych za instrumenty polityki jest obowiązkowy. Pojęcie „władza odpowiedzialna za politykę” nie wiąże się ze statusem prawnym instytucji. Nawet, jeśli w większości przypadków władzą odpowiedzialną za politykę jest organ publiczny (np. władzą odpowiedzialną za politykę w zakresie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest miasto), inne instytucje, takie jak podmioty prawa publicznego, mogą również być uznane za władze odpowiedzialne za politykę, o ile odgrywają one oficjalną rolę w opracowywaniu i/lub wdrażaniu wskazanego instrumentu polityki.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Cel ogólny programu Interreg Europa to: Poprawa wdrażania polityk rozwoju regionalnego, w tym programów w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, poprzez promowanie wymiany doświadczeń, innowacyjnych podejść oraz budowanie zdolności w zakresie identyfikacji, rozpowszechniania i przekazywania dobrych praktyk wśród podmiotów polityki regionalnej.

Program ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego instytucji publicznych, oprócz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk umożliwia innowacyjne podejście projektowe w ramach pilotaży.

W ramach programu finansowane są dwa rodzaje działań:

 1. a) Projekty współpracy międzyregionalnej: partnerstwa składające się z instytucji zajmujących się polityką rozwoju, z różnych państw Europy, współpracują przez cztery lata celem wymiany doświadczeń na temat konkretnego zagadnienia związanego z rozwojem regionalnym. W czwartym i ostatnim roku trwania projektu regiony partnerskie koncentrują się głównie na monitorowaniu rezultatów i wpływu realizowanej współpracy na założone cele. Cykliczne nabory wniosków ogłaszane są zależnie od dostępności środków przez cały okres realizacji programu.
 2. b) Platforma learningowa programu Interreg Europa na rzecz pogłębiania wiedzy z zakresu polityki: przestrzeń służąca ciągłemu pogłębianiu wiedzy, w której każda organizacja zajmująca się polityką rozwoju regionalnego w Europie może znaleźć rozwiązania i zwrócić się o wsparcie ekspertów celem poprawy sposobu realizacji swoich działań publicznych. Nie trzeba być partnerem projektu, aby korzystać z usług Platformy learningowej. Przeciwnie, jednym z celów Platformy learningowej jest dotarcie do jak największej liczby "regionów". W ramach platformy learningowej nie są organizowane nabory i dostęp do niej jest możliwy przez cały okres realizacji Programu tj. do 2029 r.

Priorytet Programu

Priorytet 1: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk rozwoju regionalnego.

Cel specyficzny - (ISO) Interreg „lepsze zarządzanie współpracą”

Cel szczegółowy - Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron.

Skonstruowanie programu wokół jednego priorytetu przekrojowego oznacza, że beneficjenci mogą potencjalnie współpracować nad wszelkimi tematami o wspólnym znaczeniu, zgodnie ze swoimi potrzebami regionalnymi, o ile mieszczą się one w zakresie polityki spójności. 

Oczekiwane rezultaty projektów (przykłady):

 • opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania z innych środków (np. z regionalnego lub krajowego programu operacyjnego),
 • wprowadzenie w regionie nowatorskiego rozwiązania w oparciu o rezultaty akcji pilotażowej (np. utworzenie innowacyjnej oferty edukacyjno-turystycznej w parkach krajobrazowych, stymulowanie popytu na usługi sektora kreatywnego poprzez system voucherów dla MŚP z innych regionów, wzmacnianie sektora przedsiębiorczości społecznej poprzez szkolenia na temat crowdfundingu),
 • wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania instrumentem polityki (np. nowe metody oceny wniosków, zmiany w systemie naboru projektów),
 • wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie nowego celu).

Kwestie finansowe:

Całkowity budżet programu wynosi 379 mln EUR i finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych wynosi 80% dla podmiotów publicznych, 70% dla prywatnych. Partnerzy z Norwegii otrzymują 50% środków. Szwajcaria bezpośrednio zarządza finansowaniem swoich partnerów. Szacowany budżet projektów to ok. 1-2 mln euro dofinansowania z EFRR dla całego konsorcjum.

Kto odpowiada za realizację programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest Conseil Régional Nord – Pas de Calais (Region Nord-Pas de Calais) we Francji. Najważniejsze decyzje podejmuje Wspólny Komitet Monitorujący składający się z przedstawicieli wszystkich krajów szczebla regionalnego jak i rządowego. Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu z siedzibą w Lille (Francja).

W strukturze polskiego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej działa Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, telefon: 22 273 81 76; e-mail: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Szczegółowe informacje

Strona internetowa Programu http://www.interregeurope.eu/. Strona internetowa Platformy learningowej https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform . Językiem programu jest angielski.

Konsultacje pomysłów projektowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. +48 89 521 93 24

Poszukiwanie partnerów: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/formularz-poszukiwania-partnerow-interreg-europa-2021-2027-dla-polskich-instytucji/

pobrane